Política de privadesa

A DECOR MOBEL DE PAYRÀ, SL treballem per garantir la privadesa en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recaptem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 • Responsable del tractament
 • Finalitats del tractament de dades
 • Període de conservació de dades
 • Legitimació per al tractament de dades
 • Comunicació de dades
 • Transferències internacionals de dades
 • Els seus drets
 • Obtenció de les vostres dades.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Raó social: DECOR MOBEL DE PAYRÀ, SL

Nom comercial: DECOR MOBEL DE PAYRÀ

NIF: B-17041278

Adreça postal: CTRA. DE FIGUERS A ROSES KM. 3 – 17485 VILA-SACRA (Girona)

Telèfon: +34 972 506 454

Correu electrònic: rgpd@decormobel.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A DECOR MOBEL DE PAYRÀ, SL el tractament es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, tant a nivell particular com professional, per informar-lo dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.
 2. Gestionar, les dades proporcionades pel client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar-vos sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del vostre interès.
 3. Gestionar les dades particulars o professionals de l'USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments i activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar-vos sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar i que puguin ser del vostre interès.
 4. Realitzar, si escau, el perfil d'USUARI per oferir-vos els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveisseran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades relatives a publicacions de comentarissobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis a què fan referència, llevat que se n'expressi el desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats descrites, llevat que se n'hagi oposat al tractament o els hagi cancel·lat prèviament.
 • Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercialsdels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si escau, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • La base legal per al tractament de les vostres dades de les finalitats 1 a 3 és l'execució contractual de la prestació del servei
 • L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, us recordem que teniu dret a oposar-vos a aquest tractament de les vostres dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment de l'interessat que s'ha sol·licitat i es pot revocar en qualsevol moment. La retirada del consentiment esmentat no afectarà en cap cas l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers excepte a:

 • A les entitats financeresmitjançant les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les Administracions públiquescompetents, en els casos previstos a la Llei i per als fins que s'hi defineixin.

Transferències de dades a tercers països?

No es fan transferències internacionals de dades.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DECOR MOBEL DE PAYRÀ, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades o la portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, DECOR MOBEL DE PAYRÀ, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la manera següent:

 • Per correu electrònic adjuntant còpia del vostre DNI a: rgpd@decormobel.com.
 • Per correu postal: Carretera de Figueres a Roses Km-3 – 17485 Vila-Sacra (Girona), adjuntant fotocòpia del DNI.
 • A l'adreça de correu electrònic i correu postal indicada, us proporcionarem els formularis corresponents per exercitar materialment aquests drets.
 • Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el vostre consentiment previ a la seva retirada.
 • En cas que consideri vulnerats els seus drets perquè es refereix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: agpd.es.

Com hem obtingut les vostres dades?

 • Les dades personals que tractem a DECOR MOBEL DE PAYRÀ, SL procedeixen dels mateixos interessats o del seu representant legal.
 • Us recordem que no heu de facilitar dades de tercers llevat que se'n tingui autorització i se'ls hagi informat prèviament.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l'orientació sexual d'una persona física).